algemeen

Akrolegis is een samentrekking van het oud-Griekse akros, dat hoog betekent en de genitief van het latijnse lex, dat nu als wet, dan weer als recht wordt vertaald.
Het is een fictieve naam voor de advocatenvennootschap. Zowel woord-als beeldmerk werden geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau.
De betrachting is dan ook U het hoogst bereikbare recht te helpen bereiken.

Jan Peeters (Ekeren, °1973) behaalde zijn kandidatendiploma in de rechten aan de Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-Paix te Namen in 1993. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten in 1996 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sindsdien is hij onafgebroken ingeschreven als advocaat bij de Balie te Antwerpen.

Daarnaast is hij als schuldbemiddelaar ook gerechtelijk mandataris.
Hij spreekt vloeiend Frans, Engels, Catalaans en Italiaans en maakt zich verstaanbaar in het Duits.

Akrolegis is een algemeen kantoor dat principieel elk juridisch probleem behandelt. De nadruk ligt evenwel op burgerlijk recht in de meest brede betekenis, waarin naast familierecht, echtscheidingen, contracten -en aansprakelijkheidsrecht ook huurzaken en verkeersproblemen een prominente plaats innemen. Daarnaast worden talrijke procedures collectieve schuldregeling gevoerd als schuldbemiddelaar, zodat ook in deze materie een onschatbare expertise werd opgebouwd.

online diensten

 

Een vraag stellen of een afspraak maken?


U kan dan het onderstaande formulier invullen, waarop ten spoedigste zal worden geantwoord.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

 

tarieven

In beginsel is het ereloon vrij bepaalbaar. Afhankelijk van aard, omvang en complexiteit van de zaak wordt ervoor geopteerd drie alternatieve berekeningswijzen te hanteren. De keuze hiertussen blijft het voorrecht van het kantoor, tenzij bij de mandaatverlening door de cliënt hieromtrent expliciete en schriftelijke afspraken worden gemaakt.

De eerste manier is de berekening volgens waardetarief. Dit impliceert een aanrekening van een degressief percentage op successieve betalingsschijven. De waarde van een geschil wordt bepaald door de verschillende geldelijke vorderingen op te tellen meer de toepasselijke intresten.

Volgende percentages worden gehanteerd:
– Tot en met 6.200: 15 %
– Tussen 6.200 en 50.000: 10 %
– Tussen 50.001 en 124.000: 8 %
– Tussen 124.001 en 248.000: 6 %
– Vanaf 248.001: 4%

Een volgende berekeningswijze is het hanteren van forfaitaire bedragen. Deze forfaits worden per aanleg gerekend en zijn slechts indicatief en onder alle voorbehoud. Zij kunnen fluctueren in functie van aard, omvang en complexiteit. Akrolegis legt indien toepasselijk eenzijdig het forfait vast.

Een laatste berekeningswijze is uurtarief dat op dit moment kan worden afgepunt aan € 170 exclusief BTW per gepresteerd uur.

Al het voorgaande heeft enkel betrekking op de bepaling van het ereloon en laat de bijkomende verschuldigdheid van kantoorkosten onverlet. Deze worden getaxeerd als volgt:

– Eenmalig dossieropeningsforfait: 117,99 €
– Briefeenheid: 13,77 €
– Kopie, scan, afdruk per blad: 0,40 €
– Verplaatsingsvergoeding per km: 0,50 €
– Gerechts -en deurwaarderskosten volgens de factuur van de deurwaarder dan wel betaalde rolrechten ter griffie.

De verloning als schuldbemiddelaar wordt volgens wettelijke en jurisprudentiële richtlijnen opgemaakt en dient steeds goedgekeurd door de rechter. In geval van goedkeuring door deze laatste worden deze gelden ingehouden op de reserve die op de rubriekrekening voorradig is. In geval van ontoereikendheid in het kader van de collectieve schuldenregeling wordt na goedkeuring door de rechter ter zake het saldo overgemaakt aan FOD Economie voor dienstig gevolg.

algemene voorwaarden

Indien U beslist een mandaat te verstrekken om Uw belangen te vertegenwoordigen, impliceert dit meteen het akkoord met de berekeningswijze van het ereloon zoals onder het desbetreffende tabblad gesteld, alsook met de algemene voorwaarden die U hier kan downloaden.

 

contact

Contactgegevens

Schooldreef 21
2920 Kalmthout
België

t: +32.3.666.95.98
f: +32.3.666.94.98
e: info@akrolegis.be

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 10u tot 12u en van 14u tot 16u dit behoudens rechtbank, notaris -of expertisewerk. Voor contacten buiten deze uren verzoeken wij U een fax, briefwisseling of e-mail te versturen die ten spoedigste zal worden beantwoord.